Ayushyavar Bolu Kahi

Ayushyavar Bolu Kahi

 

Title: Ayushyavar Bolu Kahi
Audio on: Fountain
Singers: Sandeep Khare, Saleel Kulkarni
Music: Sandeep Khare
Lyrics: Sandeep Khare
Rating: na

Songs

01. Jara Chukiche
02. He Bhalate Avaghad
03. Pratyekachi Ratra
04. Nasates Ghari Tu
05. Mi Morcha
06. Atasha Ase He
07. Saheb Mhanato
08. Ved Lagal