AYUSHYAVAR BOLU KAHI

01. Jara Chukiche
02. He Bhalate Avaghad
03. Pratyekachi Ratra
04. Nasates Ghari Tu
05. Mi Morcha
06. Atasha Ase He
07. Saheb Mhanato
08. Ved Lagal