BUZZ
* Writer Shilpa Navalkar & director Ajit Bhure's new Marathi play 'Selfie' launched with 1st show in Indore. * Writer Pravin Shantaram & director Sudesh Mhashilkar's new Marathi play 'Toss' to be launched with 1st show on 16th Oct.

Nital

01. Nital Nital Araspani
02. Pani Sa Nirmal Ho
03. Unn Vedya Pawasat Nhaan
04. Andharachya Bhavati Aahe
05. Nishabd Shabd Ashant Shant
06. Title Song

Title: Nital Lyrics
Singers: Amruta Subhash,
Dr. Shekhar Kulkarni, Parth Umarani,
Dr. Supriya Gadekar, Sujeet Soman,
Jyoti Subhash
Music: Shreerang Umarani
Lyrics: Suneel Sukathankar
Song: Title Song
Music: Shreerang Umarani
Lyrics: Suneel Sukathankar

Shweta Khot Lyrics

01. Nital Nital Araspani
02. Pani Sa Nirmal Ho
03. Unn Vedya Pawasat Nhaan
04. Andharachya Bhavati Aahe
05. Nishabd Shabd Ashant Shant
06. Title Song

Title: Nital Lyrics
Singers: Amruta Subhash,
Dr. Shekhar Kulkarni, Parth Umarani,
Dr. Supriya Gadekar, Sujeet Soman,
Jyoti Subhash
Music: Shreerang Umarani
Lyrics: Suneel Sukathankar
Song: Title Song
Music: Shreerang Umarani
Lyrics: Suneel Sukathankar