Movie Detail

Polisachi Bayko

Studio/presenter: Aparna Chitra Presents
Rating: fullfullhalf
Censor: U/A
Duration: 120 mins
Producer: B.Rajesh
Director: Mansingh Pawar
Writer: Omkar
ScreenPlay: Omkar
Dialogues: Anil Karevkar

Producer: B.Rajesh
Director: 
Mansingh Pawar
Writer: 
Omkar
ScreenPlay:
 Omkar 
Dialogues: 
Anil Karevkar
Lyrics:
Pravin Davane
Music:
Bal Naik
Cinematography:
Prakash Shinde
Choreography:
Maya Jadhav
Cast:
Vijay Patkar, Pallavi Subhash, Surekha Kudachi, Ashok Samarth, Vijay Gokhale, Chitra Gadgil, Ravi Patavardhan, Jagruti Bavadekar, Parag Patil, Sonal Bhave and Nirmala Veloskar.

na

na

na

na

na

na

Most Popular

To Top